AL-ANON FAMILIE GROEPEN

voor familie & vrienden van alcoholisten


De geschiedenis van Al-Anon

In het begin was de AA een zaak voor het hele gezin. Ouders, partners en kinderen gingen allemaal mee naar de AA-vergaderingen. Deze vergaderingen werden gewoonlijk bij iemand thuis gehouden. Iedereen die nog het geluk had over een huis te beschikken, stelde zijn huis open. Al-Anon is dus letterlijk uit Alcoholics Anonymous ontstaan.

De AA-leden bespraken hun alcoholprobleem en hielpen elkaar nuchter te blijven. Tijdens deze bijeenkomsten vertelden de partners elkaar over hun eigen moeilijkheden. Soms dienden deze bijeenkomsten voornamelijk om elkaar te troosten. De mannen kwamen bijeen om elkaar te helpen in AA een nieuw leven te vinden. Hun partners zorgden vaak voor koffie en gebak.

Al spoedig beseften de familieleden dat ook zij de beginselen van AA konden gebruiken. Dezelfde beginselen waarmee hun echtgenoten hun nuchterheid bereikten. Want door hun betrokkenheid bij het probleem van het alcoholisme hadden ook zij hulp nodig.

De familieleden van AA-leden begonnen in te zien, dat het wel eens nodig zou kunnen zijn, dat zij hun eigen denken, handelen en hun houding veranderden. Zij begrepen dat ze daar veel aan konden doen door zichzelf en elkaar te helpen. Zo ontstond de gemeenschap die Al-Anon zou worden.

In de pioniersjaren (1935-1941) ondervonden de naaste familieleden van herstellende alcoholisten, dat de verhoudingen in het gezin vaak slecht bleven. Ook na het nuchter worden van de alcoholist in AA.

De leden van de eerste groepen hadden door de ervaring geleerd, dat het bijwonen van AA-vergaderingen nuttig was. Maar dat het ook nodig was om de AA-beginselen in het dagelijks leven toe te passen. Het belangrijkste was echter de samenwerking in groepsverband.

Zij probeerden beter te begrijpen wat de alcohol bij hun partners had aangericht. Ook onderzochten zij hoe zij de gevolgen van het leven met een alcoholist te boven konden komen.

Natuurlijk waren er groepen, die het niet redden. In Long Beach, California; in Chicago; Toronto; Richtmond, Virginia en enkele andere plaatsen kwamen de groepen goed op gang. Door vast te houden aan de grondbeginselen van AA kwamen deze groepen tot ontwikkeling. Zij stimuleerden de vorming van steeds meer groepen, waar er ook maar behoefte aan bestond. Uit die groepen ontstonden weer andere groepen, zodat Al-Anon nu overal in de wereld haar werk doet.

Er werd een Clearing House Committee opgericht, bestaande uit familieleden van AA-leden uit New York en omgeving. In het begin gebruikten zij het huis van een van de comité-leden als basis voor hun activiteiten. Later kregen zij een kantoor in het zogeheten Old 24th Street AA Club House.

Het comité verstrekte inlichtingen en stelde een brochure over Al-Anon samen. Zij stelde een lijst op van alle groepen, waarvan het bestaan bekend was. Na een enquete onder deze groepen werd de naam 'Al-Anon Family Groups' aangenomen. De Twaalf Stappen van de AA werden aanvaard als de beginselen volgens welke de Al-Anonleden hun leven zouden trachten te leiden. Er werd een kleine wijziging aangebracht. De zorg voor de public relations van Al-Anon gaven de groepen in handen van het Clearing House.

Dankzij artikelen in tijdschriften kreeg het publiek meer belangstelling voor de Al-Anon Family Groups. Verzoeken om inlichtingen en hulp van nieuwe groepen kwamen binnen en vele vrijwilligers boden hun diensten aan.

Spoedig ontstonden er ook Al-Anongroepen in het buitenland. Via briefwisseling en een maandelijks uitgegeven nieuwsbrief (die ook aan niet tot een groep behorende leden werd toegestuurd), werden de groepen en personen met elkaar in contact gebracht. Iedere groep kreeg jaarlijks een adressenlijst voor de gehele wereld toegezonden. Er werd meer literatuur samengesteld en verspreid.

Intussen werden de Twaalf Tradities van AA aangepast voor gebruik in Al-Anon. In de gehele gemeenschap werden deze het kader, waarbinnen de groepen als eenheid zouden kunnen functioneren. Zij werden als richtsnoer voor de groepen even belangrijk als de Stappen voor de leden waren.

In 1954 werd er al om de drie dagen ergens een nieuwe groep opgericht. Daardoor werd de werklast van het Clearing House zo zwaar, dat er betaald personeel moest worden aange-nomen. Dit werd mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdragen van de groepen. De verkoop van literatuur betekende een extra bron van inkomsten.

In 1954 liet het Clearing House Committee zich registreren als non-profit unit (vereniging zonder winstoogmerk) onder de naam 'The Al-Anon Family Group Headquarters Inc.' Dit gebeurde om te komen tot een efficiënter administratie- en financieel beheer. De boeken werden voortaan gecontroleerd door een beëdigd accountant en de groepen die bijdroegen kregen regelmatig financiële verslagen.

De Raad van Bestuur van Al-Anon Headquarters werd bijgestaan door een uitvoerend Comité van vrijwillige en betaalde medewerkers.

In 1957 startte een tiener, waarvan de ouders lid waren van AA en Al-Anon een groep van jongeren, de eerste Alateen-groep. Een jaar later waren er al 31 Alateengroepen ingeschreven bij Al-Anon Headquarters en werd er een Alateen Committee opgericht.

In 1961 werd de eerste van de drie experimentele Wereld Dienst Conferenties gehouden die werd bijgewoond door de afgevaardigden uit heel Noord Amerika. In 1963 werd deze Dienst Conferentie een vast onderdeel van de Al-Anon-structuur.

In 1970 kwamen de Twelve Concepts of Service (de Twaalf begrippen voor de Diensten van Al-Anon) tot stand. De Begrippen verklaren de structuur van Al-Anon en daarmee waren de drie legaten voltooid.

Het kantoor van Headquarters heet tegenwoordig het World Service Office (Wereld Dienst Bureau). Het World Service Office fungeert als centrum voor dienstverlening aan de meer dan 27.000 geregistreerde Al-Anon- en Alateengroepen. Daarvan zijn er meer dan 9.000 buiten de Verenigde Staten en Canada. Internationaal groeit Al-Anon steeds sneller. Honderden bijeenkomsten worden in andere talen dan in het Engels gehouden. Taal noch gewoonte, tijd noch plaats vormen een belemmering voor het werk van Al-Anon: de familie en vrienden van alcoholisten in de wereld helpen meer gemoedsrust in hun leven te brengen.